Çevrimiçi Ziyaretçi Aydınlatma Metni

ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni;  6698 sayılı Kanunun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla CEN DEKOR MİMARLIK MOBİLYA DEĞERLİ TAŞ İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

 

1- Veri Sorumlusu Kimliği ile İşlenen Kişisel Veriler

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; veri sorumlusu Cen Dekor Mimarlik Mobilya Değerli Taş İç Ve Diş Tic. Ltd.Şti (“CEN DEKOR”) olarak tarafımızca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan amaçlarla işlenebilecektir.

İşlem Güvenliği Bilgileri (IP Bilgileri, İnternet Giriş Çıkış Bilgileri)

2- Toplanan Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

CEN DEKOR tarafından toplanan kişisel verileriniz; kişisel verilerinizi bizlere neden açıkladığınızı içeren aşağıda belirtilen amaçlarla; Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir:

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

3- İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verilerinizden işlem güvenliği bilgileriniz; ZARFSAN tarafından, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; talep ettiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4- Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntem ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, CEN DEKOR tarafından elektronik ortam veri aktarım araçları ile toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verilerinizden;

İşlem Güvenliği Bilgileri veri kategorisinden (IP Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri)

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”

Yönündeki kişisel veri işleme şartları kapsamında otomatik ve otomatik olmayan yollar ile işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

5-İlgili Kişilerin Hakları İçin CEN DEKOR’a Başvuru

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Ön Büro’dan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile; cendekormimarlik@hs01.kep.tr KEP adresimize, cendekor@gmail.com e-mail adresimize mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya İOSB Eski Turgut Özal Cad. No: 26/F Başakşehir/İstanbul adresimize şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu ZARFSAN olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Cen Dekor tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.